Úloha pre odborníkov: plesne a mikroorganizmy na zateplenej fasáde

Radosť a problém na jednom mieste

Zateplený dom je zdrojom radosti. Dobre vyzerá, usporí nemalé peniaze za teplo a v prípade potreby sa dá výhodnejšie predať. Žiaľ, čoraz častejšie sa tento druh radosti začne miešať so starosťami. Súkromníci aj správcovia budov stoja neraz pred otázkou, ako sa vysporiadať s výskytom plesní a mikroorganizmov v zateplenej fasáde. Zväčša ide o riasy, huby a plesne, ktoré povrch obvodových stien objektu okupovali svojimi početnými kolóniami. A nejde len o estetickú, či stavebno-technickú stránku veci, ale najmä otázku zdravotného rizika pre obyvateľov daného objektu.

Na stenách takto zasiahnutej stavby potom vidíme nevzhľadné čierne, sivé a zelené fľaky, rôzne povlaky alebo bielosiví, nepravidelné mapy. V súhrne ich označujeme výrazom – biokorózia. Odborníci za vinníkov týchto bio prejavov označujú najmä jednobunkové riasy a mikroskopické huby. Dôvodov ich výskytu je široké spektrum, ale primárna príčina, či faktor nie sú stále presne určené. Môže ísť o nekvalitne realizované stavebné práce, zle zvolené technologické postupy, neodborne vybrané materiály alebo vplyvy bezprostredného okolia stavby. V zásade sa dá ale konštatovať, že ide o synergický efekt, v ktorom sa spájajú všetky naznačené riziká.

Počiatočné signály a prejavy

Prvé príznaky povlakov sa začnú na fasáde objavovať zhruba po piatich rokoch. Sivé alebo čierne nánosy a výkvety sú spájané najmä s technologickými nedostatkami konštrukcie. Stavbári skrátka nekvalitne utesnili škáry okolo otvorov určených pre okná, parapety alebo dvere. A keďže fyzika nikdy nepustí, je jasné, že teplý vzduch uniká z interiéru smerom von a na povrchu fasády postupne kondenzuje vlhkosť. Na takýchto nedokonalých miestach sa potom objavia kolónie rias, húb a plesní.

V zásade rozlišujeme dve základné úrovne napadnutia zateplenej fasády. Môže ísť len o povrchové zamorenie, kde si úspešne poradíme s chemickým a mechanickým čistením. Horšou variantou je hĺbkové napadnutie, ktoré si vyžaduje oveľa radikálnejšie kroky, napr. výmenu omietky, aplikáciu ďalšej vrstvy izolácie alebo – ak je stav ozaj vážny – celú výmenu zatepľovacieho systému.

Trvalé riešenie nepoznáme

Napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam, každý majiteľ alebo správca kontaminovanej fasády logicky hľadá, a zároveň očakáva komplexné riešenie svojho problému. Základný cieľ je jeden, ale o to masívnejší: vyhubiť všetku mikroflóru prítomnú na povrchu postihnutej fasády, zničiť všetky jej bunky a spoľahlivo sa zbaviť ďalších organických zložiek.

Pokiaľ ide o najvhodnejší čas realizácie, odporúča sa zvoliť aktívne vegetačné obdobie života plesní, rias a mikroorganizmov, teda jarné alebo jesenné mesiace. Počas ošetrenia fasády by zároveň nemal fúkať príliš silný vietor, malo by byť sucho a teplota okolitého vzduchu – aj na povrchu zateplenia – by nemala počas 24 hodín klesnúť pod 5 °C, resp. prekročiť 25 °C.

Ako vidno, platí tu viac ako inde, že pomoc, ktorá má prísť musí byť vysoko odborná, rýchla a skutočne účinná. Obsah takejto profesionálnej pomoci tak môžeme zhrnuť do niekoľkých kľúčových slov: odstrániť všetky plesne a dokonale ochrániť fasádu.

Hlava, ruky a srdce

Spoločnosť A SERVIS LIPKA, s. r. o., dôverne pozná obsah vyššie uvedených slov a ich napĺňanie vždy kladie na prvé miesto. Dlhé roky sa komplexne a profesionálne venuje otázkam odstraňovania plesní a ochrany fasád a stien interiérov. Jej služby za dve uplynulé desaťročia preverili najrôznejšie predstavy a nároky firiem, či súkromníkov, ale najmä požadovaná kvalita a prísný čas V regióne strednej Európy patrí dnes A SERVIS LIPKA k lídrom tohoto typu ponúkaných služieb.

Rokmi overený a odborníkmi rešpektovaný postup likvidácie plesní na fasádach začína firma A SERVIS LIPKA poctivým odstránením biologických nečistôt, a to s pomocou vysokotlakového čističa. V tomto smere platí trvalá zásada, že nečistoty sú zásadne odstraňované mokrým spôsobom. Suché riešenie je neprípustné, keďže spôry plesné, rias a húb môžu kontaminovať priľahlé okolie.

Kvalita vyčistenia je pre úspech všetkých prác profilujúca. Dôvodom je fakt, že ochranný a dezinfekčný náter sa nesmie naniesť na čiastočky odstraňovaných nečistôt. Umytá plocha fasády sa nechá poriadne vysušiť. Až potom je možné nanášať SANTOP LIKVID PROFI, dezinfekčný prostriedok vysokej účinnosti. Po 24 hodinách je priestor pre konečnú aplikáciu náteru LSG.

Technologický postup si v tejto chvíli vyžaduje doriešenie otázky prípadnej výmaľby čistenej fasády.Tento krok firma konzultuje s majiteľom alebo správcom objektu. Zákazník má tak možnosť zjednotiť omietku maľbou. Po uzavretí tejto otázky príde k slovu nanášanie priemyselného polyméru LSG.

Základnou a jedinečnou prednosťou polyméru LSG je tzv. difúzny odpor. V kocke ide o to, že vodná para prítomná v murive dokáže cez náter LSG unikať do priestoru, ale okolitá vlhkosť sa vďaka náteru už do stien nedostane. Pre úplnosť treba zdôrazniť, že LSG je mimoriadne účinný nielen proti vlhkosti, no má schopnosti zamedziť aj naštartovaniu mikrobiálneho napadnutiu.

Medzinárodná spoločnosť A SERVIS LIPKA prezentuje túto dokonale vyladenú technológiu v každej realizácii určenej svojim klientov. Jedinečným a výrazným plusom aplikácie LSG je jej garantovaná účinnosť a životnosť v trvaní 4 až 6 rokov, v závislosti od klimatických podmienok v konkrétnej lokalite. Priemyselný polymér LSG predstavuje jednoznačne najúčinnejší prostiedok aktívnej a účinnej ochrany fasády proti mikrobiálnemu ataku.